ਸੁਝਾਅ

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ag[dot]nod[at]punjab[dot]gov[dot]in. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਚਾ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

6 + 11 =
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 10-07-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 10/07/2018 - 11:40
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ