ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ:

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 07-06-2018
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 07/06/2018 - 19:05
ਸਿਖਰ ਤੇ ਵਾਪਸ